Julss

10 tekstów – auto­rem jest Jul­ss.

Nie pot­ra­fię oca­lić mo­jej niemo­ral­nej duszy. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 27 sierpnia 2011, 00:00

Spoj­rzałam w Je­go uśmie­chnięte oczy.
Czy można ko­goś kochać równocześnie tak moc­no, jak i niena­widzić ?
Można.
Ja jes­tem świet­nym przykładem.
Za­bijał i zba­wiał mnie jednocześnie.
Je­go wi­dok spra­wiał mi ból i ulgę.
Poz­wa­lał i zab­ra­niał te­go uczucia.
Od­chodził i wracał. 

myśl
zebrała 64 fiszki • 21 czerwca 2010, 20:04

Wzro­kiem, codzien­nie wyszu­kuję Two­jej uśmie­chniętej twarzy, wśród se­tek, tych nic nie znaczących.
Słuchem, nasłuchuję, czy przy­pad­kiem nie szep­czesz tych słów, które tak bar­dzo mnie po­ruszają, tych których potrzebuję.
Sma­kiem przy­pomi­nam so­bie two­je ciepłe i drżące usta.
Węch przy­pomi­na mi o Twoim słod­kim za­pachu unoszącym się w po­wiet­rzu,a
Do­tykiem wyczu­wam, że też tu byłeś 

myśl
zebrała 49 fiszek • 18 maja 2010, 19:51

I pa­miętaj, kto choć raz dot­knie, twe­go ser­ca, zos­ta­nie w nim na zawsze 

myśl
zebrała 172 fiszki • 16 maja 2010, 16:15

her­ba­ta, dob­ra na roz­grza­nie serca 

myśl
zebrała 43 fiszki • 14 maja 2010, 19:41

"Wi­dok Twych schłodzo­nych ust, przy­pomi­na zaw­sze o ciepłych po­całun­kach, w zim­nym wiet­rze zimy.
Do­tykiem przy­pomi­nasz o wiosen­nych i po­tajem­nych spot­ka­niach wśród ziele­ni lasu.
Uśmie­chem swym przy­pomi­nasz o wspólnym zbiera­niu kwiatów na łące w blas­ku let­niego słońca.
Spoj­rze­niem swym roz­grze­bujesz stertę wspom­nień, jak wiatr zżółkłe liście jesieni." 

myśl
zebrała 34 fiszki • 5 maja 2010, 15:09

Życie bez nadziej tra­ci sens 

myśl
zebrała 51 fiszek • 8 kwietnia 2010, 19:20

Mo­ja dusza zmarła z dniem w którym On po­wie­dział,że jest to już koniec. 

myśl
zebrała 44 fiszki • 23 marca 2010, 18:58

Może wios­na przy­niesie nam no­we nadzieje.. 

myśl
zebrała 52 fiszki • 20 marca 2010, 22:37

Praw­dzi­wa miłość to nie zabawa..
To ser­ce,kocha­nie i śmier­ci obawa. 

myśl
zebrała 48 fiszek • 5 marca 2010, 20:59

Julss

.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Julss

Użytkownicy
I J K
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność